Geschiedenis

Oprichting
In een klein dorp ontstond een grootse sportvereniging ...

In 1966 was er nog geen sportvereniging in Hollandsche Rading. Om sport te beoefenen moest je naar Hilversum om te zwemmen in de Kapelstraat of naar Maartensdijk om te voetballen of te korfballen. 

De dames Pietje Burgers † en Diny Dalmeijer kregen in die tijd jongeren over de vloer en bespraken met hen en met hun dorpsgenoten hoe leuk en goed het zou zijn als zij in ’t eigen dorp aan sport zouden kunnen gaan doen. Omdat zij zelf vroeger met tennis in aanraking waren gekomen kozen zij voor die sport en mevrouw Dalmeijer hield een enquête onder haar dorpsgenoten om de belangstelling te peilen. 
122 bewoners reageerden toen positief. En onder auspiciën van de plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen werd op 24 juni 1967 in het toenmalige Hotel Maartenshof een oprichtingsvergadering van de Tennisvereniging Hollandsche Rading gehouden. Er werden vervolgens 16 echtparen, 46 seniorleden en 49 juniorleden lid. Op een brief aan de leden meldde het toenmalig bestuur het jammer te vinden dat het aantal echtpaarleden gering gebleven was. 
 
Er werden twee tennisbanen door de gemeente Maartensdijk aangelegd waarvoor de vereniging huur ging betalen en een verkregen bouwkeet ging dienen als onderkomen voor de leden na het spelen.

1e clubhuis
1979 het eerste clubhuis van TV Hollandsche Rading is een houten keet

Een seniorlid betaalde toen een jaarcontributie van ƒ 45,- en een kopje koffie bij de club kostte toen 25 cent. In 1969 kwamen vervolgens de statuten van de vereniging tot stand, die in 1971 koninklijk werden goedgekeurd waardoor de vereniging een erkende vereniging werd (nr. 69.988). Zo ging dat toen nog.

Een ieder werd in die periode nog geacht geheel in het wit te spelen, maar in 1977 werd dit al genuanceerd en kon de voorzitter melden ”dat moderne tenniskleding boven de gordel enigszins gekleurd mag zijn, maar dat officiële tenniskleding vereist blijft”.

Een ander voorbeeld uit 1977 over hoe ontwikkelingen kunnen gaan. In dat jaar werd nog geoordeeld dat verlichting van de banen een onbetaalbare zaak en in verband met de ingevoerde zomertijd ook niet noodzakelijk was. Nu wordt daar wel anders tegenaan gekeken.

In 1982 was het aantal leden gegroeid tot bijna 250 en werd met de gemeente getwist over waar, naast de twee bestaande banen, de twee nieuwe tennisbanen zouden moeten komen te liggen, ofwel richting oost in het verlengde van de andere twee banen of 1 baan richting oost en 1 richting zuid om te voorkomen dat de oostgrens van het bestemmingsplan te ver in het natuurgebied zou komen te liggen. Binnen het gemeentebestuur waren de meningen verdeeld en er kwam geen duidelijkheid. De toenmalige voorzitter Jan Harmsen kwam in die dagen met de opmerking in de krant ”Het kan me niets schelen waar ze komen, als ze er maar komen. Wat wij willen zijn plannen die het minste kosten en het snelste kunnen worden uitgevoerd”. Uiteindelijk heeft het zo’n 10 jaar geduurd voordat de twee extra banen gerealiseerd werden en het werd richting oost en mede hierdoor hebben de bewoners van de Charles Weddepohllaan aan de oostzijde een grote tuin bij de eigen woning kunnen realiseren.

Dat niet alles van een leien dakje gaat blijkt ook uit de geschiedenis van ”de oefenmuur”. De vergunning kwam al snel, maar de definitieve bouw vergde meer tijd. En toen de muur er eenmaal stond overleefde hij de eerste de beste storm niet zonder ernstige beschadigingen.

In 1988 werd het eerste open toernooi op onze banen georganiseerd. Het was een dusdanig succes, ook financieel, dat het een jaarlijks terugkerend evenement werd.
Mede dankzij veel zelfwerkzaamheid van de leden kwam er in 1989, in het jaar dat de club twintig jaar bestond, een stenen clubhuis tot stand.

Stenen clubhuis
1989 de opening van het nieuwe (nu stenen) clubhuis door burgemeester Diepenhorst

De houten keet kon eindelijk worden vervangen. Het gevolg was wel dat de kas hierdoor leeg geraakt was. Het ledenaantal moest daarom aangroeien tot tenminste 320 en er moest daarna ook een zuinig beleid gevoerd worden. 

Maar er was natuurlijk ook tijd voor plezier. Zo werden in 1993 de tennisbanen onder water gezet en kon er op het park geschaatst worden, iets wat op de huidige banen niet meer zou mogen.

Er is verder goed op de financiële kleintjes gelet en zo kon in 1994 uitgebreid het 25-jarig bestaan van de vereniging gevierd worden. Met een jubileumuitgave van het clubblad werd dat jaar in ieder geval bereikt dat een gedeelte van de geschiedenis van de vereniging bewaard is gebleven.

Na de fusie van de gemeentes Maartensdijk en De Bilt in 2000 stelde de fusiegemeente De Bilt voor het sportbeleid te harmoniseren en de tennisparken in de gemeente te privatiseren. De onderhandelingen met de gemeente verliepen succesvol. 
De gemeente heeft het tennispark vervolgens in zeer goede staat gebracht en de vereniging heeft deze kans aangegrepen om all weather banen en een minibaan voor de jeugd aan te leggen. 

Eerst werd in 2009 nog het veertigjarig bestaan van de vereniging gevierd waarbij een grote ronde tent op het parkeerterrein werd geplaatst en andere festiviteiten voor jong en oud plaats vonden. 

Nieuwe banen
En in 2011 kon het geheel vernieuwde park na werkzaamheden van nog geen half jaar door de wethouder officieel geopend worden. 

In 2016 realiseerden de leden een complete renovatie van de kantine; daarna omgedoopt tot Baan5. Daarmee is een modern en gezellig tennispark ontstaan waar we hartstikke trots op zijn; wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 577 1990

Adres

Charles Weddepohllaan 3
3739 LD Hollandsche Rading

KVK-nummer

40476501